Opdrachten Vervuld

Projectleider onderwijshuisvesting gemeente

Startdatum: 15-11-2015 — Einddatum: 31-12-2016
Partner opdracht OpdrachtgeverFunctiebeschrijving:

Inrichten van en leidinggeven aan het proces van planvorming en realisatie van onderwijshuisvestingsprojecten (nieuwbouw, renovatie, capaciteitsuitbreiding en tijdelijke huisvesting, inclusief gymzalen) binnen de gemeente in nauw overleg met de betreffende stakeholders, waaronder met name schoolbestuurders.


Dagelijkse werkzaamheden:

Kerntaken 

 1. Inrichten van en leidinggeven aan het planvormings- en realisatieproces van onderwijshuisvestingsprojecten; 
 2. Vervullen van de rol van projectleider (bouwheer) of toetsend projectleider in de ontwerp- en realisatiefase van onderwijshuisvestingsprojecten; 
 3. Opleveren van het projectresultaat. 

Taakdelen:

 • Zorgt voor een goede schriftelijke opdracht, verzorgt goede fasedocumenten; 
 • Past standaard methodieken van projectmatig creëren (PMC) en fasedocumenten toe bij de inrichting van het planvormings- en realisatieprocessen van de projecten; 
 • Stelt een plan van aanpak op met benodigde middelen en tijd met betrekking tot complexe projecten (de onderwerpen kunnen politiek-bestuurlijk gevoelig van aard zijn); 
 • Verzorgt procesmatige of inhoudelijke voorstellen, ontwerpen e.d. met betrekking tot complexe projecten; 
 • Adviseert over de aanbesteding van werkzaamheden en zorgt voor interne afstemming met de afdeling Concerninkoop; 
 • Coördineert en stemt af met partijen, die betrokken zijn bij de implementatie van complexe projecten; 
 • Draagt zorg voor de realisatie van complexe projecten; 
 • Rapporteert over voortgang, uitputting van middelen en beslismomenten; 
 • Stelt een eindverslag op met verantwoording van gebruikte tijd en middelen; 
 • Evalueert het project, zowel inhoudelijk, procesmatig als financieel; 
 • Stemt vanuit zijn rol (bouwheer of toetsend projectleider) af met het betreffende schoolbestuur; 
 • Stemt af met collega’s en opdrachtgever binnen het uitvoeringsprogramma onderwijshuisvesting voor generieke thema’s (b.v. kwaliteit, duurzaamheid, etc.) bij de planvorming en realisatie van de projecten. 

 


Wat zoekt de opdrachtgever:

Dit is een aanvraag voor 3 projectleiders.

Tot je taak behoort het gericht aansturen van het proces en het bijeenbrengen van verschillende partijen (private partijen, diverse gemeentelijke disciplines, hogere overheden, maatschappelijke organisaties, bewoners) om tot een gezamenlijk resultaat te komen. Hierin ben je een betrouwbare en vasthoudende partner voor alle betrokkenen. Je hebt een scherp omgevingsbewustzijn, bent flexibel en pragmatisch en je kunt gemakkelijk schakelen in stijl en niveau. Je hebt gevoel voor de politieke context. Zelfreflectie en persoonlijke ontwikkeling vind je belangrijk. Je bent een generalist en hebt ruime ervaring met projectmanagement. 

Profiel / dit breng je mee 

 • HBO werk- en denkniveau; 
 • Ruime kennis van en ruime ervaring (3-5 jaar) met projectmatig werken; 
 • Gericht op het realiseren van concrete projectresultaten; 
 • Ruime kennis van en ruime ervaring (3-5) jaar met projectleiding van onderwijshuisvestingsprojecten; 
 • Kennis van de gemeentelijke vastgoedorganisatie en haar omgeving; 
 • Kennis van en ervaring met projectmanagement (PRINCE 2 of Projectmatig Creëren); 
 • Ervaring met het aansturen en toetsen van ontwerpprocessen van onderwijshuisvestingsprojecten; 
 • Ervaring met het vervullen van de rol van opdrachtgever voor ontwerpbureaus en aannemers bij het ontwerpen, respectievelijk realiseren van onderwijshuisvestingsprojecten; 
 • Ruime technische kennis om als gedegen gesprekspartner op te treden in gesprekken met ontwerpende bureaus en aannemers; 
 • Gedegen kennis van relevante onderwijswet- en regelgeving, beleid en financiën in de onderwijshuisvesting; 
 • Gedegen kennis van gymzalenbouw en onderhoud; 
 • Kennis van – en affiniteit met – ontwerpen, realiseren, onderhouden en exploiteren van onderwijshuisvesting; 
 • Actuele kennis van en recente ervaring met de realisatie van duurzaamheidambities bij (onderwijs)huisvestingsprojecten; 
 • In staat om te werken binnen de politiek-bestuurlijke omgeving. 

Competenties 

 • Resultaatgericht werken; 
 • Kwaliteits- en klantgericht werken; 
 • Integraal werken; 
 • Ondernemerschap; 
 • Organisatie-inzicht en –sensitiviteit; 
 • Zelfstandigheid; 
 • Overtuigingskracht; 
 • Groepsgericht leiderschap; 
 • Sensitiviteit. 

 


Wat wordt er geboden:

Een opdracht voor 12 maanden.

Uurtarief: minimaal 70,- / maximaal 90,- euro/uur

Let op !!!!

Gespreksdatum: n.t.b., bij voorkeur in de weken 44 en 45.


Aanvraag reden:

Start nieuw project


Uren en werkdagen:

Aantal uren per week: 36


Klantgegevens:

Plek in de organisatie en context opdracht 

Het Gemeentelijk Vastgoed Organisatie managet het vastgoed binnen de verschillende gemeentelijke vastgoedportefeuilles. De afdeling Portefeuillemanagement, programma Onderwijshuisvesting verzorgt de portefeuille huisvesting voor het primaire en voortgezet onderwijs. Kern van het beleid is het duurzaam voorzien in adequate onderwijshuisvesting (kwaliteit en kwantiteit) binnen de gemeente. 

In september 2015 heeft de Raad van de gemeente het zogenoemde Meerjarenperspectief Onderwijshuisvesting 2016-2025 vastgesteld. Dit beleidsplan bevat het kader voor de komende 10 jaar voor de programmering, financiering en planning van de nieuwe onderwijshuisvestingsprojecten in de gemeente. Het gaat daarbij zowel om (vervangende) nieuwbouw, renovatie, kleinschalige uitbreiding als kwaliteitsverbetering. De eerste serie nieuwe projecten uit dit nieuwe beleidsplan moet op korte termijn worden opgestart. We zoeken gedreven en ervaren projectleiders, die succesvol de nieuwe onderwijshuisvestingsprojecten kunnen leiden vanaf de initiatieffase t/m de realisatiefase. 

Het betreft vooral projecten, waarbij een gemeentelijke projectleider in een toetsende rol de door het schoolbestuur opgestelde producten uit het planproces integraal toetst op conformiteit aan de gemaakte afspraken en de verleende beschikking. Bij een beperkt aantal complexere projecten vervult de gemeente de rol van bouwheer en geeft de gemeentelijke projectleider integraal leiding aan het ontwerp- en realisatieproces.


Referentiecode:

PRZ - 30932Aanmelden:
Captcha Code

Klik op de afbeelding voor een andere captcha.